Electrolysis Needles

Sterex 002 Two Piece Needles - Facial x 50

Ballet 002 Needles - Fine Facial x 50

Ballet 002 Needles - Fine Facial x 50

Ballet 003 Needles - Facial x 50

Ballet 003 Needles - Facial x 50

Ballet 005 Needles - Body x 50

Ballet Gold 002 Needles x 10

Ballet Gold 002 Needles x 10

Ballet Gold 003 Needles x 10

Ballet Gold 003 Needles x 10

Ballet Gold 004 Needles x 10

Ballet Gold 004 Needles x 10

Ballet Gold 005 Needles x 10

Ballet Insulated 002 Needles x 10

Ballet Insulated 002 Needles x 10

Ballet Insulated 003 Needles x 10

Ballet Insulated 003 Needles x 10

Ballet Insulated 004 Needles x 10

Ballet Insulated 004 Needles x 10

Ballet Red Vein Needles - 003 x 10

Ballet Red Vein Needles - 003 x 10

Sterex 003 Two Piece Needles - Facial x 50

Sterex 004 Two Piece Needles - Facial x 50

Sterex 005 Two Piece Needles - Facial/Body x 50

Sterex Gold Two Piece Needles - Size 003 x 10

Sterex Gold Two Piece Needles - Size 004 x 10

Sterex Gold Two Piece Needles - Size 005 x 10

Sterex Insulated Two Piece Needles - 003 x 10

Sterex Insulated Two Piece Needles - 004 x 10

Sterex Insulated Two Piece Needles - 005 x 10

Sterex One Piece Needles - 002 x 50

Sterex One Piece Needles - 003 x 50

Sterex One Piece Needles - 004 x 50

Sterex One Piece Needles - 005 x 50

Sterex Insulated Two Piece Needles - 002 x 10